Przeskocz do treści

Regulamin ProTech Cloud

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SYSTEMU PROTECH CLOUD 


ProGrupa Technologie Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, NIP: 7831842225, KRS: 0000919007 jest twórcą i właścicielem usługi w postaci systemu monitorującego ProTech Cloud (dalej ,,Systemu monitorującego ProTech Cloud’’). Niżej przedstawione warunki („Warunki Użytkowania”) regulują zasady korzystania z systemu monitorującego ProTech Cloud, dostępnego w postaci dostarczanej przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o. i pobieranych przez klienta ( dalej ,,Użytkownika’’) aplikacji mobilnej i oprogramowania.


1. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA


1.1. Użytkownik to osoba, która będąc klientem Spółki ProGrupa Technologie Sp. z o.o  uzyskała dostęp do Systemu monitorującego ProTech Cloud  i korzysta z jego funkcjonalności za pośrednictwem komputera lub smartfona.

1.2. Każdy Użytkownik Systemu  ProTech Cloud bezwarunkowo akceptuje wszystkie poniższe Warunki użytkowania Systemu oraz zakres odpowiedzialności ProGrupa Technologie Sp. z o.o.  wobec Użytkowników Systemu. 

1.3. Użytkownik, korzystając z systemu ProTech Cloud  akceptuje poniższe Warunki użytkowania Systemu monitorującego  ProTech Cloud zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.4. Użytkownicy, którzy nie akceptują przedstawionych poniżej Warunków użytkowania, nie mogą korzystać z Systemu monitorującego  ProTech Cloud. 


2. ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA 

2.1. ProGrupa Technologie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do zamieszczonych powyżej Warunków użytkowania Systemu monitorującego  ProTech Cloud.

2.2. Zmiany mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o nich użytkownika. Należy regularnie sprawdzać poniższe Warunki użytkowania w celu znajomości ich aktualnej treści.

 

3. UŻYTKOWANIE SYSTEMU MONITORUJĄCEGO PROTECH CLOUD 

3.1. ProGrupa Technologie Sp. z o.o. stara się w pełni zagwarantować Użytkownikom Systemu monitorującego ProTech Cloud dostęp do wszystkich jego funkcjonalności z wyłączeniem ograniczeń przedstawionych w punkcie 4  w niniejszych warunkach użytkowania.

3.2. Każdy Użytkownik, decydując się na korzystanie z Systemu monitorującego ProTech Cloud, wyraża zgodę na jego użytkowanie na własną odpowiedzialność.

3.3 Użytkownik Systemu monitorującego  ProTech Cloud przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania Systemu monitorującego ProTech Cloud, którego pełnej niezawodności po momencie przekazania do użytkowania przez Użytkownika nie gwarantuje ProGrupa Technologie Sp. z o.o. Jednocześnie Użytkownik ma pełną świadomość o prawdopodobieństwie wystąpienia błędów, opóźnień czy przerw w działaniu Systemu monitorującego ProTech Cloud, podczas jego użytkowania.  

3.4. ProGrupa Technologie Sp. z o.o. po przekazaniu usługi w postaci systemu monitorującego  ProTech Cloud, który może zostać udostępniony Użytkownikowi w chmurze na serwerze AWS lub przeniesiony na indywidualny serwer wskazany przez Użytkownika, nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia i awarie występujące w systemie.

 

4. OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU 

 

4.1. ProGrupa Technologie Sp. z o.o. gwarantuje czas reakcji na awarię Systemu monitorującego ProTech Cloud, jednak nie ponosi odpowiedzialności za poniżej przedstawione ograniczenia w jego użytkowaniu, występujące po jego przekazaniu do Użytkownika z powodów będących poza kontrolą spółki ProGrupa Technologie Sp. z o.o.:

4.1. 1.  Ograniczenia w użytkowaniu Systemu monitorującego ProTech Cloud wynikające z powstałych awarii, błędów lub opóźnień działania Systemu monitorującego ProTech Cloud. 

4.1.2. Ograniczenia w użytkowaniu Systemu monitorującego ProTech Cloud wynikające z ingerencji w sposób jego działanie przez osoby trzecie. 

4.1.3.  Ograniczenia w użytkowaniu Systemu monitorującego ProTech Cloud, wynikające z awarii technicznych. 


5. ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  


5.1. ProGrupa Technologie Sp. z o.o. ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby System monitorujący Protech Cloud działał poprawnie, jednakże każdy jego Użytkownik korzysta z Systemu monitorującego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Tym samym oznacza to, że ProGrupa Technologie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

5. 1.1.  W przypadku wystąpienia ograniczeń w użytkowaniu Systemu monitorującego ProTech Cloud, będącego poza kontrolą spółki ProGrupa Technologie Sp. z o.o i występujących po przekazaniu Systemu monitorującego do użytkowania, ProGrupa Technologie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne powstałe w tym okresie szkody, poniesione po stronie Użytkownika systemu.

5.1.2 Przez szkody ponoszone po stronie Użytkownika w wyniku awarii, opóźnienia w działaniu, czy nieprawidłowego działania Systemu monitorującego  ProTech Cloud, które wystąpiło po przekazaniu systemu do Użytkowania, rozumie się: utraty przychodów, zysków, przerwy w działalności prowadzonej przez Użytkownika. 

5.2. ProGrupa Technologie Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe straty wynikające z nieprawidłowego działania Systemu monitorującego ProTech Cloud po jego przekazaniu do użytku przez Użytkownika w ramach dozwolonych przez obowiązujące prawo.

5.3. Użytkownik Systemu monitorującego ProTech Cloud ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za właściwe działanie Systemu monitorującego ProTech Cloud na własnym serwerze. ProGrupa Technologie Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Systemu monitorującego ProTech Cloud na serwerze Użytkownika, w tym za błędy i usterki w jego działaniu, powstałe w skutku niewłaściwie wykonanych operacji przez jego Użytkownika. 

5.4. Przedstawione powyżej wyłączenie odpowiedzialności Spółki ProGrupa Technologie Sp. z o.o. nie ma wpływu na udzieloną Użytkownikowi Systemu monitorującego ProTech Cloud gwarancje, która zgodnie z obowiązującym prawem nie może zostać ograniczona.

 

6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

6.1. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją usługi w postaci Systemu monitorującego ProTech Cloud w pierwszej kolejności będą poddawane rozstrzygnięciu w drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia między stronami spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę właściciela usługi  w postaci Systemu monitorującego ProTech Cloud.