Przeskocz do treści

Regulamin świadczenia usług

§1 Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:

a) zawierania umów dotyczących realizacji usług oferowanych przez laboratoria wzorcujące ProGrupa Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul.Pamiątkowa 2/23, 61- 512 Poznań, NIP: 7831842225, KRS: 0000919007 (dalej ProGrupa Technologie Sp. z o.o.) i określa zasady wykonywania tych umów na rzecz i zlecenie kontrahentów: zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, zwanych dalej klientem.

b)  zapisy Regulaminu są kierowane do klientów korzystających z usług świadczonych przez laboratoria wzorcujące ProGrupa Technologie Sp. z o.o. Zapisy regulaminu mogą ulec zmianie lub zostać wyłączone (porozumienie, aneks) jedynie w przypadku pisemnego uzgodnienia nowych warunków realizacji danej usługi ustalonego przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o. w porozumieniu z osobą uprawnioną do reprezentacji danego klienta.

c) laboratoria wzorcujące ProGrupa Technologie Sp. z o.o. świadczą usługi wzorcowania, walidacji, przeglądów urządzeń pomiarowych i analiz laboratoryjnych, pomiarów itp. czynności; sporządza świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych, przygotowuje raporty, protokoły i sprawozdania z badań, poświadczających wyniki uzyskane po wykonaniu powyższych czynności.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca laboratoria wzorcujące ProGrupa Technologie Sp. z o.o.  Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i celach opisanych w ramach polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.progrupa.tech. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każda osoba podająca dane osobowe ma prawo do wglądu w ich treść, a także prawo do ich aktualizowania i poprawiania. 


1.3. Definicje:


1.3.1. Usługodawca - laboratoria wzorcujące ProGrupa Technologie Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919007, NIP 7831842225, posiadająca: siedzibę i adres do doręczeń: ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: (+48) 660 751 251.

1.3.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.3.3. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia, który znajduje się na stronie internetowej  www.progrupa.tech.

1.3.4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej www.progrupa.tech, który umożliwia złożenie zamówienia na wybraną usługę znajdującą się w ofercie laboratoriów wzorcujących ProGrupa Technologie Sp. z o.o.

1.3.5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.6. Przyrząd pomiarowy - urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonywania pomiarów, samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub z wieloma urządzeniami dodatkowymi; wzorce miary i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe

1.3.7. Wzorcowanie urządzeń pomiarowych - w laboratoriach ProGrupa Technologie wzorcowanie  jest wykonywane metodą porównawczą. Pracujemy z użyciem nowoczesnej aparatury kontrolno - pomiarowej od wiodących producentów. Przeprowadzane procesy kalibracji opieramy na sprawdzonych wzorcach pomiarowych. Posiadają one ważne świadectwa akredytowanych laboratoriów, dzięki temu zachowujemy spójność pomiarową, która jest wyszczególniona w procedurach technicznych. Na życzenie klienta możemy udostępnić certyfikaty aparatury. 

Etap I – przyjęcie sprzętu.

ETAP II – aklimatyzacja urządzenia.

ETAP III – wzorcowanie przyrządu.

ETAP IV – świadectwo wzorcowania.


Po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego wzorcowania, klienci otrzymają przypomnienie o terminie ponownego wzorcowania urządzenia.

1.3.8 Przegląd techniczny urządzeń laboratoryjnych – to empiryczna ocena stanu technicznego badanego urządzenia na podstawie przeprowadzonych oględzin i pomiarów istotnych jego parametrów, mający charakter prewencyjny i stanowiący ocenę techniczną stanu badanego urządzenia. Wymiana elementów zużywających się tylko na podstawie oddzielnej kalkulacji cenowej.

 

§2 Warunki świadczenia usług:

2.1. ProGrupa Technologie Sp. z o.o. świadczy usługi z zachowaniem należytej staranności na podstawie przyjętych zleceń. Przyjęcie danego zlecenia wykonania wybranej usługi z oferty ProGrupa Technologie Sp. z o.o. nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się ProGrupa Technologie Sp. z o.o. do osiągnięcia określonego rezultatu. ProGrupa Technologie Sp. z o.o. wraz z klientem ustala sposoby i metody świadczenia usługi w oparciu o posiadaną wiedzę, obowiązujące normy, przepisy i metodyki, a także praktyki przy uwzględnieniu instrukcji oraz wytycznych otrzymanych od klienta.

2.2. W celu umożliwienia świadczenia wybranej z oferty ProGrupa Technologie Sp. z o.o. usługi klient jest zobowiązany do: 
- dostarczenia odpowiednich informacji, instrukcji i dokumentów w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie usługi, 
- zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w czasie świadczenia usług,
- podjęcia wszystkich koniecznych kroków w celu eliminacji przeszkód, aby usługa mogła być wykonana bezpiecznie w uzgodnionym terminie.

2.3. Terminy realizacji poszczególnych zleceń ProGrupa Technologie Sp. z o.o. uzgadnia z Klientem w czasie przyjęcia zlecenia.

2.3.1. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianie, po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony. Uzgodnione terminy nie są bezwzględnie wiążące dla ProGrupa Technologie Sp. z o.o. w przypadku, gdy klient przed przystąpieniem do realizacji każdorazowego zlecenia, nie dopełni swoich obowiązków w zakresie współdziałania koniecznego do prawidłowej jego realizacji, data zakończenia usługi będzie odpowiednio przesunięta o czas opóźnienia wynikły z działania lub zaniechania klienta

2.3.2. Możliwe jest wykonanie usługi ekspresowej po uprzednim ustaleniu terminu jej realizacji między klientem, a ProGrupa Technologie Sp. z o.o. – czas realizacji zamówienia w trybie ekspresowym wynosi od 2 do 24 godzin. Koszt usługi ekspresowej wynosi dodatkowe 50% wartości danego zlecenia.

2.4. Dopuszcza się świadczenie usług w różnych lokalizacjach w siedzibach firm  należących do klientów ProGrupa Technologie Sp. z o.o.

2.5. Klient jest zobowiązany do pisemnego zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących jakości zrealizowanego zlecenia w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia zrealizowania usługi. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że rezultat usługi został przyjęty jako pozbawiony wad, a wszelkie skargi będą rozpatrywane zgodnie z możliwościami ProGrupa Technologie Sp. z o.o.

2.6. W przypadku, gdy w celu realizacji zlecenia konieczne jest dostarczenie przez klienta urządzeń pomiarowych to klient ponosi koszty i ryzyko ich dostarczenia do siedziby laboratoriów  ProGrupa Technologie Sp. z o.o., znajdującej się pod adresem ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo. Jeżeli urządzenia pomiarowe dostarczane są przez klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub innych podmiotów świadczących usługi kurierskie, klient jest zobowiązany do odpowiedniego ich zapakowania z uwzględnieniem ewentualnych wytycznych udzielonych przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o.

2.7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niebezpiecznymi lub szkodliwymi właściwościami urządzeń w przypadku, gdy nie powiadomił wcześniej w formie pisemnej ProGrupa Technologie Sp. z o.o. o niebezpieczeństwie związanym z dostarczonymi urządzeniami będącymi substancjami niebezpiecznymi.

2.8. Świadectwa wzorcowania, protokoły i raporty z badań odnoszą się wyłącznie tylko i wyłącznie do badanego przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o. urządzenia pomiarowego, a nie do partii towaru, z którego pochodzi dane urządzenie pomiarowe chyba, że zlecenie stanowi inaczej.

2.9. Świadectwa wzorcowania, protokoły i raporty z badań  odnoszą się wyłącznie do wyników, faktów i okoliczności stwierdzonych w czasie i miejscu świadczenia wybranej usługi. 

2.10. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych pomiarowych zapisanych w pamięci przyrządu przed wykonaniem wzorcowania. Zgłaszający ma obowiązek przed dostarczeniem urządzenia do wzorcowania zabezpieczyć wszystkie dane pomiarowe.


§3 Koszty, sposoby i terminy dostaw oraz odbiorów urządzeń pomiarowych:


3.1. Wysyłka i dostawa urządzeń pomiarowych jest możliwa na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość i koszt wysyłki paczki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalany jest indywidualnie z klientem.

3.2. O sposobie dostawy i zwrotu urządzeń pomiarowych decyduje klient. Wszystkie szczegóły można ustalić osobiście kontaktując się ze biurem ProGrupa Technologie Sp. z o.o. telefonicznie w dni robocze od w godzinach od 09:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, e-mailowo pisząc na adres: [email protected]. Klienci mogą dostarczać swoje urządzenia pomiarowe  do siedziby ProGrupa Technologie Sp. z o.o. w następujący sposób:

3.2.1. Osobiście - bezpłatnie dostarczając urządzenie bezpośrednio do ProGrupa Technologie Sp. z o.o.  ( ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo) w dni robocze, w godzinach od 09:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych). 

3.2.2. Dostawa kurierska – klienci dostarczają urządzenia na własny koszt i własną odpowiedzialność do ProGrupa Technologie Sp. z o.o poprzez wybraną przez siebie firmę kurierską.

3.3. Przy odbieraniu urządzeń od klienta, zostanie on sprawdzony przez Kierownika Laboratorium pod kątem oceny jego stanu technicznego, wizualnego i kompletności wyposażenia. Sprzęt dostarczany do siedziby Laboratorium ProGrupa Technologie Sp. z o. o. musi zostać wcześniej opróżniony z wszelkich płynów, chemikaliów itp.

3.4. Przyjęcie urządzeń zostanie potwierdzone podpisaniem stosownego dokumentu w postaci protokołu zgłoszenia.

3.5. Termin zwrotu urządzeń z ProGrupa Technologie Sp. z o.o. do klienta wynosi do 7 dni roboczych po zrealizowanej usłudze. Klienci mogą otrzymać z powrotem swoje urządzenia od ProGrupa Technologie Sp. z o.o. w następujący sposób: 

3.5.1. Osobiście - bezpłatne odebranie urządzeń przez klienta bezpośrednio w siedzibie ProGrupa Technologie Sp. z o. o. (ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo) w dni robocze, w godzinach od 09:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 

3.5.2. Dostawa kurierem – ProGrupa Technologie Sp. z o. o. przy odsyłaniu urządzeń do klienta korzysta z usług kurierskich oferowanych przez firmę DHL. Standardowe koszty wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiono tutaj. Koszt wysyłki paczek o wymiarach i/lub wadze niestandardowej ustalany jest indywidualnie. Możliwość i koszt wysyłki paczki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalany jest indywidualnie. Wszystkie paczki wysyłamy kurierem DHL, zgodnie z obowiązującym regulaminem firmy  DHL. Standardowy termin dostawy (liczony od daty nadania przesyłki) wynosi do 48 godzin. Jest to czas przewidywany, a nie gwarantowany przez firmy wykonujące usługi przewozowe. Szczegółowe zasady dostawy określa regulamin firmy DHL.
Pełen cennik dostaw znajduje się tutaj.

3.5.3. Przed odbiorem urządzenia pomiarowego, należy dokładnie sprawdzić  stan techniczny, wizualny i kompletność wyposażenia odbieranych produktów. Przesyłki należy otwierać w obecności kuriera, a wszelkie szkody transportowe zgłaszać niezwłocznie kurierowi. W przypadku wystąpienia szkód należy spisać wraz z kurierem protokół opisujący szkody celem zabezpieczenia roszczeń dotyczących wypłaty odszkodowania. Niedopełnienie tego obowiązku w przypadku szkody transportowej może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy.

3.6. Odbiór sprzętu zostanie potwierdzony podpisaniem stosownego dokumentu wydania u kuriera. 


§4 Opłaty:

4.1 W przypadku braku odmiennych postanowień, faktury VAT wystawiane przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o płatne będą w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia. Wszelkie ceny z aktualnie obowiązujących ofert, cenników ProGrupa Technologie Sp. z o.o są cenami netto. 

4.2. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ProGrupa Technologie Sp. z o.o

4. 3. W przypadku opóźnienia ze strony klienta w uregulowaniu należności ProGrupa Technologie Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

4.4. O ile nie uzgodniono inaczej, prawo ProGrupa Technologie Sp. z o.o do otrzymania wynagrodzenia lub innych płatności z tytułu wykonania usługi powstaje z chwilą jej zrealizowania. 

4.5. W przypadku, gdy kontynuacja lub ukończenie zlecenia przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o zostanie uniemożliwione z przyczyn od niego niezależnych, klient wypłaci wynagrodzenie proporcjonalne do nakładu pracy wykonanej przed jej zawieszeniem. W takim przypadku ProGrupa Technologie Sp. z o.o zostanie zwolnione z odpowiedzialności za nieukończenie zlecenia.

4.6. ProGrupa Technologie Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość podwyższenia cen w szczególnych przypadkach, gdy wystąpią okoliczności dotyczące przedmiotu zlecenia nieznane w chwili jego przyjęcia, powodujące większe niż standardowo nakłady.  

§5 Reklamacja usługi: 

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ProGrupa Technologie Sp. z o.o względem klienta, zostały określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.2 . Reklamacji podlegają wzorcowane urządzenia, których proces wzorcowania odbył się w niewłaściwych punktach pomiarowych, a także wystawione świadectwa wzorcowania z błędami. Jak również elementy wymienione podczas przeglądu technicznego, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji.

5.2.1 Gwarancja dotyczy tylko wyłącznie wymienianych elementów. Gwarancją nie są objęte pozostałe podzespoły urządzeń.

5.3. Reklamacje można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

5.4. ProGrupa Technologie Sp. z o.o  ustosunkuje się do reklamacji klienta będącego niezwłocznie  po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że ProGrupa Technologie Sp. z o.o  uznało reklamację za uzasadnioną.

5.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie urządzenia pomiarowego do siedziby ProGrupa Technologie Sp. z o.o, klient zostanie poproszony przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o dostarczenie urządzenia pomiarowego na koszt ProGrupa Technologie Sp. z o.o na adres ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj urządzenia lub sposób jego zamontowania dostarczenie urządzenia  przez klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, klient zostanie poproszony o udostępnienie  ProGrupa Technologie Sp. z o.o urządzenia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu, w którym urządzenie  się znajduje.

5.6. Prośba o dostarczenie urządzenia pomiarowego nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się ProGrupa Technologie Sp. z o.o  do reklamacji.

5.7 ProGrupa Technologie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nastąpiły w skutek siły wyższej, albo z winy Zamawiającego w wyniku zaniechania.

§6 Prawo odstąpienia od umowy: 

6.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: pisemnie na adres - ProGrupa Technologie Sp. z o.o.,  ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe, w celu reklamacji wystarczy nam oświadczenie woli wysłane za pośrednictwem maila.  

6.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się po skutecznym doręczeniu dokumentu odstąpienia.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do:

6.4.1. umów o świadczeniu usług, jeżeli  ProGrupa Technologie Sp. z o.o. wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy.

6.4.2. umów,  w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi ProGrupa Technologie Sp. z o.o., i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4.3. umów, w których przedmiotem świadczenia jest urządzenie dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.4.4. umów, w których przedmiotem świadczenia są urządzenia pomiarowe, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

§7 Zawieszenie bądź zakończenie współpracy:

7.1. W chwili zaistnienia, uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności klienta lub występowania opóźnień w płatności albo zaległości z tytułu wcześniej wykonywanych zleceń, ProGrupa Technologie Sp. z o.o  może uzależnić dalsze wykonywanie usług od wcześniejszego dokonania przez niego płatności całej umówionej kwoty oraz zapłaty kwot, których płatność nie nastąpiła w przewidzianym terminie.

7.2. Wypowiedzenia, a także inne oświadczenia woli i wiedzy wynikające z nawiązanego przez strony stosunku prawnego, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§8 Postanowienia końcowe:

8. 1. Wszelkie stosunki prawne nawiązane między stronami, podlegają wyłącznie obowiązującym przepisom prawa polskiego, w szczególności odpowiednim przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

8.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niedozwolone lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień regulaminu świadczenia usług. W przypadku uznania za nieważny, niedozwolony lub niewykonalny, któregokolwiek zapisu strony zobowiązane są do wprowadzenia w to miejsce ważnego postanowienia o treści, jak najbardziej zbliżonej do obopólnego zamierzenia stron. 

8. 3.  ProGrupa Technologie Sp. z o.o   udostępnia wyniki wzorcowań, analiz, badań uzyskanych w związku z realizowanym zleceniem wyłącznie klientowi, chyba, że strony postanowiły inaczej, a w szczególności gdy klient w formie pisemnej wyraził zgodę na udostępnianie wyżej wymienionych dokumentów osobom trzecim.

8.4. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się powzięte w jakikolwiek sposób, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, personalne lub inne informacje dotyczące strony i jej przedsiębiorstwa, także warunków umów i złożonych ofert, które posiadają wartość gospodarczą. 

8.5.  Przekazywanie, udostępnianie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie itp. przez stronę informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w formie wystąpień publicznych, konferencji, szkoleń może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

8. 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub zleceń, do których stosuje się ich postanowienia podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby ProGrupa Technologie Sp. z o.o . 

8.7. ProGrupa Technologie Sp. z o.o . oświadcza, że dane osobowe klientów będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych i niezbędnych do należytej realizacji umów zawartych z klientami. Dane osobowe Klientów będą przechowywane i przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8.8. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 23 lutego 2022 r.